Донбаський державний технічний університет
Україна, м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 84
Напрямки наукових досліджень

Донбаський державний технічний університет запрошує Вас до взаємовигідної співпраці і ділового партнерства. В університеті працюють понад 569 осіб професорсько-викладацького складу, з яких 40 доктори наук, професори, 230 кандидати наук, доценти.

В структурі ДонДТУ функціонують понад 8 науково-дослідних лабораторій, державний міжвузівський центр «Оріон», науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Параметр».

Більшість науково-дослідних робіт виконано на рівні винаходів, які захищені патентами та пройшли промислове опробування.


ПЕРЕЛІК
пріоритетних та пріоритетно-тематичних напрямів наукових досліджень і розробок затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 07.06.2011 р. № 535 Донбаському державному технічному університету
на 2012-2015 роки

Назва пріоритетного напряму Назва пріоритетного тематичного напряму Код наукового дослідження Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, вчене звання, науковий ступінь
1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави 1.1.Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук Ф Теорія та методологія створення електротехнічних комплексів і систем для енергоресурсозберігаючих технологій,
Заблодський М.М., д-р техн. наук, проф.

Розробка теорії і методології проектування вугільних шахт на базі комплексного прогнозування умов ведення гірничих робіт,
Фрумкін Р.А., д-р техн. наук, проф.

Розробка засобів та способів кондиціювання робочих середовищ,
Фінкельштейн З.Л., д-р техн. наук, проф.

Розробка наукових основ гірської геомеханіки, дослідження теоретичних і прикладних проблем гірничої техніки і технології,
Литвинський Г.Г., д-р техн. наук, проф.
1.2. Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства Ф Моделювання процесів отримання та обробки металів,
Новохатський О.М., д-р техн. наук, проф.
1.5. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук Ф Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств базових галузей в умовах глобалізації економіки,
Гришко Н.В., д-р екон. наук, проф.
2. Інформаційні та комунікаційні технології 2.2. Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси
2.4. Технології та засоби розробки програмних продуктів і систем
П Створення геоінформаційних систем на базі станції лазерно-локаційних спостережень штучних супутників землі,
Мочалін Є.В., д-р техн. наук, проф.

Моделювання процесів отримання та обробки металів,
Новохатський О.М., д-р техн. наук, проф.
3. Енергетика та енергоефективність 3.2. Технології електроенергетики

3.4. Технології енергетичного машинобудування

3.5. Технології використання нових видів палива, скидних енергоресурсів, відновлюваних та альтернативних джерел енергії. Теплонасосні технології
3.7. Способи застосування сучасного енергоменеджменту. Технології забезпечення енергобезпеки
П Теорія та методологія створення електротехнічних комплексів і систем для енергоресурсозберігаючих технологій,
Заблодський М.М., д-р техн. наук, проф.


Розробка наукових основ гірської геомеханіки, дослідження теоретичних і прикладних проблем гірничої техніки і технології,
Литвинський Г.Г., д-р техн. наук, проф.

Моделювання процесів отримання та обробки металів,
Новохатський О.М., д-р техн. наук, проф.

4. Раціональне природокористування 4.2. Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища

4.3. Технологія утилізації та видалення побутових та промислових відходів

4.7. Технології виявлення і оцінки корисних копалин, їх раціонального екологічно безпечного видобування
П Геомеханіка гідроактивізованого породного масиву,
Должиков П.М., д-р техн. наук, проф.

Удосконалення теорії і технології агломерації руд і концентратів,
Петрушов С.М., д-р техн. наук, проф.

Розробка теорії і методології проектування вугільних шахт на базі комплексного прогнозування умов ведення гірничих робіт,
Фрумкін Р.А., д-р техн. наук, проф.

Розробка наукових основ гірської геомеханіки, дослідження теоретичних і прикладних проблем гірничої техніки і технології,
Литвинський Г.Г., д-р техн. наук, проф.
6. Нові речовини і матеріали 6.1. Цільові дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з’єднання і оброблення.

6.2. Створення та застосування технологій отримання, зварювання, з’єднання та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів
П Моделювання процесів отримання та обробки металів,
Новохатський О.М., д-р техн. наук, проф.