Донбаський державний технічний університет
Україна, м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 84
Факультет економіки i фінансів

Факультет має свою давню історію та традиції.

У Комунарському гірничо-металургійному інституті вперше в Луганській області були відкриті спеціальності економічного профілю. В 1970 р. було розпочато підготовку фахівців зі спеціальностей: "Економіка й організація машинобудівельної промисловості", "Бухгалтерський облік", "Матеріально-технічне постачання", "Економіка й організація будівництва", "Економіка й організація гірничої промисловості". В 1972 р. було створено інженерно-економічний факультет на чолі з деканом, доц. В.О. Лєкаревим. З 1980 р. по 1985 р. факультет очолював доц. А.В. Чернявський. А в 1987 р. були вручені дипломи останнім випускникам денної форми навчання за спеціальністю "Економіка й організація будівництва". Залишилася лише заочна форма підготовки за цим фахом.

У 1992 р. було відновлено денну підготовку фахівців з напряму "Менеджмент у виробничій сфері" на будівельному факультеті, а в 1995 р. таку ж спеціальність відкрито на факультеті гірництва.

Широкомасштабну та багато профільну підготовку спеціалістів-економістів розпочато наприкінці 1990-х років. Суттєва заслуга в цьому випускника КГМІ (1975р.), докт. економ. наук, проф. А.І. Акмаєва. Гірничий інженер-економіст за освітою, він добре розумів актуальність та гостру необхідність економічної підготовки студентів, тому доклав чимало зусиль для відродження в 1998 р. економічного факультету, який сам і очолив.


Декан (1972 - 1980 рр.), доцент

Декан (1980 - 1985 рр.), доцент

Декан (1998 - 2003 рр.),
докт. економ. наук, професор

З 2003 р. деканом економічного факультету є канд. техн. наук, доцент Валерій Миколайович Бєлозерцев.

Сьогодні факультет економіки і фінансів, де одночасно отримують знання біля 2000 студентів за денною і заочною формами навчання, за багатьма параметрами вийшов на міжнародний рівень. Комп’ютери в достатній мірі оснащені сучасною технікою на базі новітніх навчальних програм, що постійно вдосконалюються, бібліотечний фонд регулярно поповнюється новою економічною літературою вітчизняних і зарубіжних авторів. Професорсько-викладацький колектив факультету вивчає та впроваджує найсучасніший передовий досвід, методики та технології навчання, які використовуються у вищих навчальних закладах України і інших країн світу.

На факультеті економіки і фінансів проводиться підготовка фахівців за спеціальностями "Економіка підприємства", "Фінанси і кредит", "Економічна кібернетика", "Бухгалтерський облік і аудит". Усі спеціальності акредитовані за вищим ІV рівнем, що дозволяє здійснювати підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Поряд зі студентами навчається понад 10 аспірантів і здобувачів наукового ступеня.

Колектив факультету підтримує творчі зв’язки з багатьма університетами, науково-дослідними інститутами, зокрема, з Інститутом економіки промисловості НАН України, Східноукраїнським національним університетом ім. В.Даля, Київським національним університетом ім. Т.Шевченка, Донецьким національним університетом економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, КНЕУ ім. Гетьмана та ін. Факультет пишається своїми випускниками, які займають посади керівників і фахівців різних рівнів у промисловості та освіті. Серед них можна відзначити докт. екон. наук, професора, ректора університету (2005-2011р.р.), Лауреата державної премії України Акмаєва А.І., генерального директора ВАТ "Краснодонвугілля" Хлапьонова Л.Ю., губернатора Ханти-Мансійського округу Юрги (з 2010р.) Комарову Н.В., генерального директора ТОВ "Метали і полімери" (з 2008р.) Бегічеву І.В.

Більшість викладачів кафедр факультету - це випускники Донбаського державного університету, які під час навчання проявили схильність до наукової роботи, навчалися в аспірантурі та захистили кандидатські та докторські дисертації.

Серед випускників університету, які передають свій досвід і знання слід відзначити докторів економічних наук Коваленко Н.В., Фесенко І.А., кандидатів наук Самкову Е.Р., Крупко В.І., Бєлозерцева О.В., Мананнікову О.Ю., Ульяницьку О.В., Куликову Н.А., Лангового В.О., Бєлозерцева О.В., Жиліну М.В., Клецову Е.В., Антипову Л.О., Крамчанінову М.О., Голду О.О., Вербу Р.В., Зайцеву Н.М., Д’ячкову В.В., Чабаненко І.Л., Алфьорову І.Є., Калічаву Т.Б., Жданову І.В., Щепкіну Н.М., Рогозян С.М., Кунченко О.С., Гнедкова А.В.

Професорсько-викладацький склад факультету налічує 90 чол., серед яких – 6 докторів наук, професорів, та 58 кандидатів наук, доцентів.

До складу факультету економіки і фінансів входять кафедри економіки і управління; фінансів; обліку і аудиту; економічної кібернетики та інформаційних технологій; соціально-гуманітарних дисциплін.

Очолюють кафедри провідні фахівці та вчені:

На факультеті економіки і фінансів створено всі відповідні умови як для навчання, так і для дозвілля студентів. Навчальна база факультету включає 10 предметних аудиторій та 4 комп’ютерні класи, обладнаних 125 комп’ютерами, і одну мережеву лабораторію. На базі комп’ютерних класів створено електронну бібліотеку методичних розробок з дисциплін, за якими здійснюється підготовка майбутніх економістів.

Персональні комп’ютери використовуються для проведення лекційних та практичних занять, виконання індивідуальних завдань для підготовки курсових та дипломних робіт. У комп’ютерних класах організована самостійна робота студентів, аспірантів, дослідників.

На факультеті функціонує зал дипломного та курсового проектування, в якому студенти мають можливість ознайомитися з навчально-методичною літературою і періодичними виданнями та самостійно працювати.

В цілому навчальна база дає змогу якісно та ефективно організувати навчальний процес.

Професорсько-викладацький склад факультету економіки і фінансів проводить чималу наукову роботу. У науково-дослідницькій роботі також активну участь беруть студенти. Результати їх робіт заслуховуються на всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах, публікуються в наукових збірках. Кращі студенти беруть участь у всеукраїнських олімпіадах за спеціальністю, де багатьох з них відзначено преміями та грамотами.
Анонс