Донбаський державний технічний університет
Україна, м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 84
Факультет автоматизації та електротехнічних систем

Факультет автоматизації та електротехнічних систем (АЕС) був створений у вересні 2004 р. при реорганізації Донбаського гірничо-металургійного інституту (ДГМІ) у Донбаський державний технічний університет (ДонДТУ).

Факультет АЕС бере свій початок з факультету автоматизації виробничих процесів (АВП), який був створений у вересні 1963 р., через шість років після відкриття Комунарського гірничо-металургійного інституту (КГМІ). На той час до складу факультету увійшли п'ять кафедр. Факультет почав підготовку інженерів за трьома спеціальностями. У перший рік роботи факультету контингент студентів становив 420 чоловік. Першим деканом факультету АВП був канд. техн. наук, доцент Карочкін Олександр Васильович. Від п'ятиріччя до п'ятиріччя плеяда деканів факультету АВП поповнювалася новими іменами, з кожним з яких пов'язане становлення, розвиток і слава факультету: ст. викл. Архаров Олексій Степанович (1966-1968р. і 1969-1974р.р.), доц. Ленович Аркадій Семенович (1968-1969р.р.), доц. Мотченко Олександр Іванович (1974-1979р.р.), доц. Лисюк Василь Сидорович (1979-1983р.р.), доц. Пілецький Володимир Тимофійович (1983-1995р.р.), доц. Заблодський Микола Миколайович (1995-2005р.р.), доц. Сергієнко Сергій Миколайович (з 2005р.).

Були перші досягнення факультету, з яких і почався потужний рух на шляху вдосконалювання навчально-методичного комплексу й створення наукової школи:

 • 1962 р. - укладений перший на факультеті госпдоговір із промисловим підприємством (керівник теми доц. Зеленов А.Б.);
 • 1965 р. - вийшов у світ перший на факультеті й у КГМІ навчальний посібник для вузів "Автоматизированный электропривод и следящие системы", написаний колективом авторів: доц. Зеленов А.Б., доц. Карочкін А. В., ст.викл. Самчелєєв Ю.П., ст.викл. Школьніков В.І.;
 • 1972 р. - випускник КГМІ Кодекін В. С. одержав звання лауреата премії ім. Ленінського комсомолу за студентську наукову працю;
 • 1963-1973 р.р. - науковою групою кафедри "Електропривод і автоматизація промислових підприємств" і кафедри "Обробка металів тиском" уперше в Європі розроблена й впроваджена на Комунарському металургійному комбінаті самоналагоджувальна система автоматичного керування натискними пристроями товстолистових станів гарячої прокатки;
 • 1976 р. - одержав розвиток потужний науковий напрямок з дослідження, розробки й освоєння серійного виробництва низькотемпературного індукційного електротермічного устаткування. Кафедра електричних машин і апаратів - єдина в Україні, що займається проблемою низькотемпературного індукційного нагрівання;
 • 1988 р. - створена галузева науково - дослідницька лабораторія лазерно-оптичних вимірів. Лабораторія розробляла й виготовляла апаратуру для лазерної локації штучних супутників Землі;
 • 1993 р. - створений державний міжвузівський центр лазерно-локаційних спостережень штучних супутників Землі "Оріон".

Тисячі наших випускників працюють на підприємствах України, а також країн ближнього й далекого зарубіжжя. Попит на випускників факультету АЕС уже тривалий час залишається традиційно високим, що свідчить про сучасний рівень навчання і є гарантом працевлаштування.

Структура факультету автоматизації та електротехнічних систем:

Основні напрямки науково-дослідної роботи факультету автоматизації та електротехнічних систем:

 • створення поліфункціональних електромеханічних комплексів технологічного призначення;
 • розробка енергоресурсозберігаючих електричних машин з суміщеними обмотками;
 • розробка та дослідження оптимальних високоточних електроприводів різного призначення;
 • релейно-робастне керування параметрично і функціонально невизначеними електромеханічним об’єктами;
 • релейне нейромережеве керування електромеханічними системами в умовах параметричної невизначеності;
 • енергозбереження в позиційних електроприводах, оптимізація енергосилових режимів прокатних клітей, оптимізація законів руху машин і механізмів енергоємних установок металургійних підприємств з метою зменшення втрат електроенергії;
 • лазерна та плазмова обробка матеріалів;
 • системи неруйнівного контролю матеріалів;
 • геоінформаційні системи та лазерна локація космічних об'єктів;
 • побудова енергоефективних обчислювальних та керуючих систем;
 • інформаційні технології обробки зображень;
 • розробка прецизійних програмно-керованих високовольтних джерел електричного живлення;
 • дослідження оптимальних самоналагоджувальних систем автоматичного управління зі швидко змінюваними параметрами;
 • розробка та дослідження технічних засобів і систем оптимального управління теплоенергетичними об’єктами;
 • розробка систем використання вторинних енергоресурсів металургійних підприємств;
 • високовольтні джерела живлення на базі п’єзоелектричних трансформаторів;
 • напівпровідникові перетворювачі з поліпшеною електромагнітною сумісністю;
 • високочастотні перетворювачі електричної енергії;
 • інформаційні технології автоматизованої обробки даних і управління складними, багатокомпонентними об’єктами;
 • розробка та дослідження високоефективних джерел живлення для контактного зварювання та споріднених електротехнологій;
 • розробка та дослідження автоматизованих інформаційно-вимірювальних систем;
 • енергозбереження та енергозберігаючі технології.

Студенти факультету автоматизації та електротехнічних систем навчаються за наступними спеціальностями:
Анонс